کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

اعضای مرکز

مدیریت مرکز کارگاه های آموزشی

دکتر شهریار کابلی
ریاست مرکز

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۵۱-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۰۰۵۴۱۸-۰۲۱

ایمیل: kaboli@sharif.edu

وب سایت: http://ee.sharif.edu/~kaboli/

اعضای هیات علمی مرکز کارگاه های آموزشی

رضا یوسفی
هیات علمی مرکز

شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۵۱-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۰۰۵۴۱۸-۰۲۱

ایمیل: yusefi@sharif.edu

وب سایت: sharif.ir/~yusefi

صیاد نصیری
هیات علمی مرکز

شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۶۳-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۰۰۵۴۱۸-۰۲۱

ایمیل: nasiri@sharif.edu

وب سایت: sharif.ir/~nasiri

حسن فرخنده
معاون آموزشی و هیات علمی مرکز

شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۵۸-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۱۶۶۲۷۹-۰۲۱

ایمیل: farkhondeh@sharif.edu

وب سایت: sharif.ir/~farkhondeh

عبدالعلی حریری
هیات علمی مرکز

شماره تماس: ۶۶۱۶۶۲۵۳-۰۲۱

شماره فکس: ۶۶۰۰۵۴۱۸-۰۲۱

ایمیل: hariri@sharif.edu

وب سایت: sharif.ir/~hariri

کارکنان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه

موسی حمداله زاده
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: جوشکاری و ورقکاری

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۵۵-۰۲۱

ایمیل:

hamdollahzadeh@staff.sharif.ir

محمد حمیدی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: جوشکاری و ورقکاری

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۵۴-۰۲۱

ایمیل:

m-hamidi@staff.sharif.ir

حسن واعظ
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: مدلسازی

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۵۲-۰۲۱

ایمیل:

h-vaez@staff.sharif.ir

محمد زمانی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: ماشینکاری

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۶۴-۰۲۱

ایمیل:

zamani@staff.sharif.ir

حمید سلیمانی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: ماشینکاری

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۷۴-۰۲۱

ایمیل:

soleymani@staff.sharif.ir

عباس حسینی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: مکانیک خودرو

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۶۰-۰۲۱

ایمیل:

hoseyni@staff.sharif.ir

حسن اشتیاقی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: مکانیک خودرو

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۶۰-۰۲۱

ایمیل:

eshtiyaghi@staff.sharif.ir

مرتضی رضایی
کارشناس فنی و حرفه ای

بخش: برق

تلفن: ۶۶۱۶۶۲۶۱-۰۲۱

ایمیل:

rezaii@staff.sharif.ir

©کپی رایت- مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. طراحی: م.حمداله زاده