Home
 
 

مرکز کارگاههای آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مرکز کارگاه های دانشگاه صنعتی شریف جزو اولین مراکزی است که هم زمان با تأسیس دانشگاه در سال 1345 تجهیز و راه اندازی گردیده است، محتوای برنامه های آموزشی در این مرکز برای پاسخگوئی به اهداف و مقاصد کلی زیر طراحی شده است:

1- تمرین و تجربه مفاهیم و قوانین که در دروس نظری مور بحث قرارمی گیرد،تثبیت و تایید آنها و ایجاد حس اعتماد و صحت این مفاهیم و اظهارات .

2- عملیات کارگاهی پیش بینی شده، دانشجو را قادر می سازد که به وضوح به چشم خود مشاهده کند که چگونه نظام ذهنی او می تواندگردش و مسیر نظام عملی واقعی را پیش بینی کند.

3- تجربیات عملی، فرصتها و موقعیتهای بسیاری به دانشجویان می دهد تا در استفاده از ابزار و ورسایل ماهر و توانا شوند.

4- گزارشهای شفاهی و کتبی، دانشجویان را قادر می سازد که بیش از پیش در استفاده از زبان مهندسی و اصطلاحات فنی مهارت کسب نمایند.

5- مشارکت در فعالیت های برنامه ریزی شده کارگاهی به دانشجویان این فرصت را میدهدکه فرایندهای مدیریت و سازماندهی را درشرایط مشابه تجربه نمایند.