بخشها جوشکاری آشنایی با بخش
 
 

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

بخش جوشکاری و ورقکاری، از قسمتهای جوش برق، جوش اکسی استیلین و ورقکاری و لوله کشی تشکیل شده

در این بخش آموزش درس کارگاه جوشکاری و ورقکاری مخصوص دانشجویان دانشکده مکانیک و صنایع ارائه می گردد.

همچنین آموزش عملی جوش برق، جوش گاز، وروقکاری ولوله کشی به دانشجویانی که درس کارگاه عمومی گرفته اند داده می شود.

این بخش آمادگی کمک به اجرای پروژه های مخنلف در زمینه های جوشکاری وورقکاری در حد امکانات موجود را دارد.