بخشها تاسیسات آشنایی با بخش
 
 

کارگاه تاسیسات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

کارگاه تاسیسات از زیر مجموعه های بخش جوشکاری و ورقکاری میباشد که همچون سایر بخشهای مرکز کارگاهها، در راستای آموزش دانشجویان رشته های مهندسی و آشنایی آنها با محیط کاری و کلیات تاسیسات دایر گردیده و در حالت فعالیت میباشد.