آشنایی تاریخچه
 
 

تاریخچه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در یک نگاه

الف هدف از آموزش مهندسی در دانشگاه :

هدف از آموزش های کاربردی به ویژه درسطح آموزش عالی تأمین نیازهای جامعه صنعتی به نیروی انسانی متخص و کارآمد است ولی متأسفانه در شرایط فعلی این آموزش ها با اهداف تعریف شده فاصله دارد.

یکی ازمهمترین عوامل تقویت زیر ساخت آموزش مهندسی در کشور، هدفمند ساختن آموزش ها در سطوح مختلف آموزشی است.

امروزه صنعت و مراکز تحقیقاتی به مهندسی نیاز دارد که با دانش فنی و تکنولوژی های پیشرفته روز آشنا باشد و از محتوای علمی قابل قبول برخوردار بوده و نیز بتواند خود را با شرایط جدید علمی و فنی در محیط های کاری تطبیق دهد.

با بکار بستن روشهای معمولی آموزش که بعد قالب آن تئوری است ، دسترسی به این هدف دشوار است، از اینرو دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اینکه آموزش عملی بستری مناسب برای پرورش عملی و نظری دانشجویان است، با ایجاد آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز، این امکان را فراهم نمود تا با ارائه برنامه های صحیح کارگاهی و استفاده از روشهای جدید آموزش عملی دانشجویان را در زمینه های مختلف با فن آوری روز آشنا ساخته، بدین وسیله آنان را برای دوره هایی عالی آموزش و همچنین تصدی مشاغل حساس در صنایع و قبول مسئولیت آماده نماید.

ب مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعی شریف:

مرکز کارگاه های دانشگاه صنعتی شریف جزو اولین مراکزی است که هم زمان با تأسیس دانشگاه در سال 1345 تجهیز و راه اندازی گردیده است، محتوای برنامه های آموزشی در این مرکز برای پاسخگوئی به اهداف و مقاصد کلی زیر طراحی شده است:

1- تمرین و تجربه مفاهیم و قوانین که در دروس نظری مور بحث قرارمی گیرد،تثبیت و تایید آنها و ایجاد حس اعتماد و صحت این مفاهیم و اظهارات .

2- عملیات کارگاهی پیش بینی شده، دانشجو را قادر می سازد که به وضوح به چشم خود مشاهده کند که چگونه نظام ذهنی او می تواندگردش و مسیر نظام عملی واقعی را پیش بینی کند.

3- تجربیات عملی، فرصتها و موقعیتهای بسیاری به دانشجویان می دهد تا در استفاده از ابزار و ورسایل ماهر و توانا شوند.

4- گزارشهای شفاهی و کتبی، دانشجویان را قادر می سازد که بیش از پیش در استفاده از زبان مهندسی و اصطلاحات فنی مهارت کسب نمایند.

5- مشارکت در فعالیت های برنامه ریزی شده کارگاهی به دانشجویان این فرصت را میدهدکه فرایندهای مدیریت و سازماندهی را درشرایط مشابه تجربه نمایند.

لیست کامل دروس ارائه شده در مرکز کارگاه‌ها از بدو تأسیس تاکنون


شماره درس

نام لاتین

نام درس

نوع درس

پيشنياز و همنياز

مقطع

اولین ترم ارائه

واحد

نوع واحد

33001

WORKSHOP 1

کارگاه ۱

کارگاه

کارشناسی

13611

1

ثابت

33002

WORKSHOP 2

کارگاه ۲

کارگاه

پيشنياز: 33001

کارشناسی

13582

1

ثابت

33011

MACH TOOL WRKSHP

کارگاه ماشین‌افزار

کارگاه

کارشناسی

13632

1

ثابت

33012

WELD SHEET WRKSHP

جوشکاری و ورقکاری

کارگاه

کارشناسی

13632

1

ثابت

33013

AUTO WORKSHOP

اتومکانیک

کارگاه

کارشناسی

13632

1

ثابت

33014

ELECTRIC WORKSHOP

کارگاه برق

کارگاه

پيشنياز: 33018

کارشناسی

13632

1

ثابت

33015

SPE PROJ WORKSHOP

پروژه ویژه کارگاهی

پروژه

پيشنياز: 33016و 33017

کارشناسی

13632

3

ثابت

33016

GEN M T WORKSHOP

کارگاه عمومی ۱ صنایع

کارگاه

کارشناسی

13632

2

ثابت

33017

GEN WELD WORKSHOP

کارگاه عمومی ۲ صنایع

کارگاه

کارشناسی

13632

2

ثابت

33018

GENERAL WORKSHOP

کارگاه عمومی

کارگاه

کارشناسی

13632

1

ثابت

33019

CAST FORG WRKSHP

کارگاه ریخته گری-آهنگری

کارگاه

کارشناسی

13631

1

ثابت

33020

AUTOMEC WORKSHOP 2

کارگاه اتومکانیک ۲

کاررگاه نظری

کارشناسی

13761

2

ثابت

33021

PHYS WORKSHOP 2

کارگاه فیزیک ۲

پروژه

کارشناسی

13632

1

ثابت

33081

AIRFRAME WORKSHOP

کارگاه بال و بدنه

کارگاه

پيشنياز: 33018

کارشناسی

821

1

ثابت

33082

PATTERN MAKING

مدل‌سازی

نظری

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13832

1

ثابت

33083

APPLIED PROJECT MANAGEMENT

مدیریت کاربردی پروژه­های صنعتی

نظری درس پروژه دار

برای دانشجویان سال و چهارم

کارشناسی

13861

3

ثابت

33106

WORKSHOP 6

کارگاه ۶

کارگاه

پيشنياز: 33002

کارشناسی

13512

1

ثابت

33240

WORKSHOP PROJECT

پروژه کارگاهی

پروژه

پيشنياز: 33018

کارشناسی

13672

3

متغير

33300

WORKSHOP 3

کارگاه ۳

پروژه

پيشنياز: 33002

کارشناسی

13582

0

ثابت

33311

METAL JOINING

اتصال ثابت فلزات

نظری

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13552

3

ثابت

33312

INT PATTERN MAKING

مبانی مدل‌سازی

نظری کارگاه

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13543

2

ثابت

33314

IND PLUMBING

لوله‌کشی صنعتی (تاسیسات)

کارگاه

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13561

2

ثابت

33315

CENT HEAT COOL SYS

سیستم‌های حرارتی برودتی مرکزی

کارگاه

برای دانشجویان سال سوم وچهارم

کارشناسی

13552

2

ثابت

33316

REFRIGERATION

تبرید

کارگاه

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13572

2

ثابت

33400

WORKSHOP 4

کارگاه ۴

کارگاه

پيشنياز: 33002

کارشناسی

13582

0

ثابت

33411

MACHINE TOOLS

ماشین‌ابزار

کارگاه

کارشناسی

13572

3

ثابت

33500

WORKSHOP 5

کارگاه ۵

کارگاه

پيشنياز: 33002

کارشناسی

13582

0

ثابت

33511

TRANSP & MAT HANDL

تآسیسات حمل و نقل

نظری

برای دانشجویان سال سوم و چهارم

کارشناسی

13582

3

ثابت

33512

CRANES & CONVEYORS

تأسیسات ماشینهای بالابر

نظری

" " " " " "

کارشناسی

13522

3

ثابت

33513

TRANSP & MAT HANDL

انتقال مواد

نظری

کارشناسی

13581

2

ثابت

33611

SAFETY ENGINEERING

مهندسی ایمنی

نظری

کارشناسی

13581

3

ثابت

33621

IND HYGIENE

بهداشت صنعتی

نظری

کارشناسی

13562

2

ثابت

33622

SAFETY

حرارت و ایمنی کار

نظری

کارشناسی

13562

2

ثابت

33623

AUTO WORKSHOP

کارگاه اتومکانیک

نظری

کارشناسی

13582

2

ثابت

33624

PRODUCT USE STEEL

روش تولید فولادهای صنعتی

نظری

کارشناسی

13582

2

ثابت

33625

LIGHTING ENG

مهندسی روشنائی

نظری

کارشناسی

13582

3

ثابت

جمع واحدهای ارائه شده به صورت عملی ( کارگاه ) 16 واحد

جمع واحدهای ارائه شده به صورت پروژه 17 واحد

جمع واحدهای ارائه شده به صورت نظری 39 واحد

جمع کل 72

اسامی هیأت علمی مرکز از بدو تأسیس ، آقایان:

1- زنده یاد محمد پیروزنیا

2-

3- عطا دات تسکینی

4- جواد ساعی

5- همایون گلستانی

6- ساهاق نمودپکیان

7- پشنگ م کوسهاری

8- آرتورمیناسیان

9- جواد پیرسیدی

10- محمود تبریزی

11- اسمعیل جاجی زاده نمینی

12- زنده یادمحسن غروی

13- هوشنگ رحیمیان

14- عبدالعلی حریری

15- هوسنگ شاه نواز

16- مرتضی سنائی

17- امیراسداله اسدی هشیر

18- محسن متین

19- فرزین لبیب

20- زنده یاداحمد پاکزاد


اسامی هیأت علمی مرکز بعد از بازگشائی دانشگاهها و درحال حاضر، آقایان:

1- عبدالعلی حریری

2- مرتضی سنایی

3- احمدذوالفنون

4- صیاد نصیری

5- رضا یوسفی


اسامی روسای مرکز کارگاهها ازبدو تاسیس دانشگاه تاکنون، آقایان :

ردیف نام و نام خانوادگی زمان ریاست مرتبه علمی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک

1 زنده یاد محمد پیروزنیا از بدو تآسیس دانشگاه تا بهمن 1357 دانشیار ( آموزشی)کارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک ازدانشگاه داشتات

2 هوشنگ شاه نواز از 15/12/57 تا 23/4/58 استادیار (آموزشی ) دکتری ارگونومی ازدانشگاه بیرمنگام ( انگلستان ) 355

3 عبدالعلی حریری از 23/4/58 تا 20/4/63 استادیار( آموزشی ) کارشناسی در مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران 1349

4 احمدذوالفنون از20/4/63 تا 19///6/67 مربی ( آموزشیار ) کارشناسی در مهندسی طراحی ماشین از دانشگاه علم و صنعت ایران

5 امیر حسین کوکبی از 19/6/67 تا 1/1/71 استاد ( آموزشی )دکتری در متالورژی ( جوشکاری ) از دانشگاه استراتکلید

6 محمد تقی احمدیان از 1/1/71 تا 20/4/73 استاد ( آموزشی ) دکتری در مهندسی مکانیک

7 ایرج شاد روان از 20/4/73 تا

8- آریا الستی از تا 5/5/81

9- رضا یوسفی از 5/5/81 تا استادیار ( آموزشی ) دکتری در مهنسی مکانیک از دانشگاه

10- مهدی بهزاد از 1/8/90 تا استاد آموزشی دکتری در مهندسی مکانیک از دانشگاه

دکتر احمد پاکزاد از بهمن 57 تا 15/13/57 ، قائم مقام سرپرست مرکز