تعداد ثبت نام کنندگان در دوره های بازرسی جوش تاکنون

۵ نفر

بازرسی و نظارت چشمی (VT)

۴ نفر

مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی (PT&MT)

۴ نفر

بازرسی جوش (CWI)

۲ نفر

امواج مافوق صوت (UT)