انجام پروژه های دانشجویی

یکی از وظایف اصلی مرکز آموزش مهارتهای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف قراردادن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرکز در جهت انجام  پروژه های عملی و ساخت، دانشجویان است. شاهد این مدعا نیز انجام بیش از صد ها مورد پروژه ای دانشجویی در سنوات گذشته بوده است.

لذا مرکز آموزش مهارتهای مهندسی با توجه به مواد ذکر شده و همچنین در راستای نیل به اهداف کلان دانشگاه و کمک به دانشجویانی که در حال انجام کارهای تحقیقاتی و پروژه های عملی هستند آمادگی دارد، کلیه طرح ها و پیشنهادهای مذکور را دریافت و پس از امکان سنجی و بررسی امکانات سخت افزاری مرکز نسبت به قبول و کمک به انجام آنها اقدام نماید.

در همین راستا دانشجویان دانشگاه میتوانند به شکل مستقیم از طریق مراجعه به مرکز و یا ارسال طرح و پیشنهاد از طریق فرم زیر اقدام به مطرح کردن آن بنمایند.