اطلاعاتی مختصر

درباره مرکز

مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف جزو اولین مراکزی است که هم زمان با تأسیس دانشگاه در سال ۱۳۴۵ تجهیز و راه اندازی گردیده است، محتوای برنامه های آموزشی در این مرکز برای پاسخگوئی به اهداف و مقاصد کلی زیر طراحی شده است:

  • تمرین و تجربه مفاهیم و قوانین که در دروس نظری مور بحث قرارمی گیرد،تثبیت و تایید آنها و ایجاد حس اعتماد و صحت این مفاهیم و اظهارات .
  • عملیات کارگاهی پیش بینی شده، دانشجو را قادر می سازد که به وضوح به چشم خود مشاهده کند که چگونه نظام ذهنی او می تواندگردش و مسیر نظام عملی واقعی را پیش بینی کند.
  • تجربیات عملی، فرصتها و موقعیتهای بسیاری به دانشجویان می دهد تا در استفاده از ابزار و ورسایل ماهر و توانا شوند.
  • گزارشهای شفاهی و کتبی، دانشجویان را قادر می سازد که بیش از پیش در استفاده از زبان مهندسی و اصطلاحات فنی مهارت کسب نمایند.
  • مشارکت در فعالیت های برنامه ریزی شده کارگاهی به دانشجویان این فرصت را میدهدکه فرایندهای مدیریت و سازماندهی را درشرایط مشابه تجربه نمایند.