فرم ثبت مشخصات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مقطع کارشناسی

(دانشجویان غیرساکن تهران )

باسلام
دانشجوی گرامی این فرم جهت دریافت مشخصات کامل و دقیق شما جهت ارسال پکیج آموزشی کارگاه عمومی ایجاد گردیده، لذا خواهشمند است فرم را به طور کامل پر نموده و با زدن دکمه ثبت، آنرا در سیستم ثبت نمایید.
نکات:
  • این فرم صرفا جهت دانشجویان غیر ساکن تهران بوده و دانشجویان تهرانی، پکیج آموزشی را به شکل حضوری دریافت خواهند کرد.
  • از اطلاعات این فرم جهت ارسال پکیج آموزشی به دانشجو استفاده خواهد شد، لذا خواهشمند است با دقت تکمیل نمایید.
  • این فرم صرفا جهت دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف است، که در ترم جاری درس کارگاه عمومی را اخذ نموده اند.
  • کلیه فیلدها به غیر از آدرس۲ و توضیحات، اجباری بوده و باید پر شوند.
  • کلیه فیلدهای مهم دارای توضیحات راهنما است، لذا خواهشمند است با توجه به آن فیلد مربوطه را پر نمایید.
  • فیلد آدرس به شکل کامل شامل خیابان اصلی، خیابان فرعی، کوچه، پلاک، طبقه و واحد باشد.
  • جهت سهولت پر کردن فرم و اجتناب از خطا می توانید از فرم نمونه پر شده در تصویر ذیل جهت راهنمایی استفاده نمایید.

فرم ثبت مشخصات دانشجویان درس کارگاه عمومی
( ویژه دانشجویان غیر ساکن تهران )