تعداد ثبت نام کنندگان در دوره های بازرسی جوش تاکنون

۶ نفر

بازرسی و نظارت چشمی (VT)

۵ نفر

مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی (PT&MT)

۵ نفر

بازرسی جوش (CWI)

۳ نفر

امواج مافوق صوت (UT)