تعداد ثبت نام کنندگان در دوره های بازرسی جوش تاکنون

۹ نفر

بازرسی و نظارت چشمی (VT)

۶ نفر

مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی (PT&MT)

۶ نفر

بازرسی جوش (CWI)

۴ نفر

امواج مافوق صوت (UT)