اطلاعاتی مختصر

درباره مرکز

مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف جزو اولین مراکزی است که هم زمان با تأسیس دانشگاه در سال ۱۳۴۵ تجهیز و راه اندازی گردیده است، محتوای برنامه های آموزشی در این مرکز برای پاسخگوئی به اهداف و مقاصد کلی زیر طراحی شده است:

  • تمرین و تجربه مفاهیم و قوانین که در دروس نظری مور بحث قرارمی گیرد،تثبیت و تایید آنها و ایجاد حس اعتماد و صحت این مفاهیم و اظهارات .
  • عملیات کارگاهی پیش بینی شده، دانشجو را قادر می سازد که به وضوح به چشم خود مشاهده کند که چگونه نظام ذهنی او می تواندگردش و مسیر نظام عملی واقعی را پیش بینی کند.
  • تجربیات عملی، فرصتها و موقعیتهای بسیاری به دانشجویان می دهد تا در استفاده از ابزار و ورسایل ماهر و توانا شوند.
  • گزارشهای شفاهی و کتبی، دانشجویان را قادر می سازد که بیش از پیش در استفاده از زبان مهندسی و اصطلاحات فنی مهارت کسب نمایند.
  • مشارکت در فعالیت های برنامه ریزی شده کارگاهی به دانشجویان این فرصت را میدهدکه فرایندهای مدیریت و سازماندهی را درشرایط مشابه تجربه نمایند.

هدف از آموزش مهندسی در دانشگاه :

هدف  از آموزش های کاربردی به ویژه درسطح آموزش عالی تأمین نیازهای جامعه صنعتی به نیروی انسانی متخص و کارآمد است ولی متأسفانه در شرایط فعلی  این آموزش ها با اهداف تعریف شده فاصله دارد.

یکی ازمهمترین عوامل تقویت زیر ساخت آموزش مهندسی در کشور، هدفمند ساختن آموزش ها در سطوح مختلف آموزشی است.

امروزه صنعت و مراکز تحقیقاتی به مهندسی نیاز دارد که با دانش فنی و تکنولوژی های پیشرفته روز آشنا باشد و از محتوای علمی قابل قبول برخوردار بوده و نیز بتواند خود را با شرایط جدید علمی و فنی در محیط های کاری تطبیق دهد.

با بکار بستن روشهای معمولی آموزش که بعد قالب آن تئوری است ، دسترسی به این هدف دشوار است، از اینرو دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اینکه آموزش عملی بستری مناسب برای پرورش عملی و نظری دانشجویان است، با ایجاد آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز، این امکان را فراهم نمود تا با ارائه برنامه های صحیح کارگاهی و استفاده از روشهای جدید آموزش عملی دانشجویان را در زمینه های مختلف با فن آوری روز آشنا ساخته، بدین وسیله آنان را برای دوره هایی عالی آموزش و همچنین تصدی مشاغل حساس در صنایع و قبول مسئولیت آماده نماید.

©کپی رایت- مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف. طراحی: م.حمداله زاده