بخشها اتومکانیک آشنایی با بخش
 
 

کارگاه اتومکانیک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

خودرو به عنوان یکی از محصولات رشته های فنی مهندسی،نمونه کامل و یکپارچه ای است که در آن می توان به وضوح رد پای پیشرتفت علمی اکثر شاخه علم وفن آوری از جمله مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی ، مهندسی مواد وغیره را رصد کرد از اینرو دانشجویان رشته های مختلف به راحتی می تواننددر بخش اتومکایک مرکز کارگاههای آموزشی دانشگاه صنعیت شریف یا قسمت های مختلف این مخصول آشنا شده و محصل مباحث نظری را به طور ملموسی تجربه کرده و کاربرد موضوعات تئوری در عمل را مورد بحث و ارزیابی قرار دهند. هم اکنون در این بخش دو درس کارگاه اتومکانیک عمومی و کارگاه اتومکانیک تخصصی ارائه می گردد ولی پتانسیل اجرا و ارائه دروس تخصصی دیگر نیز در این بخش وجود دارد. همچنین در این بخش آزمایشگاه سیست های مکاترونیکی خودرو راه اندازی شده است که قابلیت اجرای دوره های پیشرفته الکتریکی و الکترونیکی خودرو را دارا می باشد. در حال حاضر در این بخش پروژه های تحقیقاتی همانند سیستم ترمز ضد قفل، رادیاتور سرامیک، بازیافت انرژی درد هروجی اگزوز موتور بنزینی و ... در دست اجرا می باشد.